CME נקודות התעדכנות

הרקע הכללי ליישום CME:

שיטת הניקוד להתעדכנות (CME) אושרה באחרונה ומיושמת ע"י הר"י ברוב מקצועות ההתמחות, והוחלט להיערך באופן שיתאים גם לכירורגים. סוכם שעל איגוד הכירורגים לבחון את ההשלכות, ולהכין בשלבים תוכנית ישימה תוך שיתוף פעולה עם הר"י והמועצה המדעית, מנהלי המחלקות ומנהלי בתי החולים. על איגוד הכירורגים להציע מערך ניקוד וחישובים שמתאים ומעשי, ועליו להכין רשימה של פעילויות שכל כירורג יוכל לבצע, שכוללים השתתפויות בקורסים, ימי עיון, כינוסים, מאמרים, וכו'- שיוכרו ע"פ שיטת הניקוד. לפי אחת ההצעות, הושמעה הערכה שממוצע ההתעדכנות הסביר לכירורג מומחה הוא של כ-100 נקודות בשנה, כאשר מתמחים יזוכו ב- 300 נקודות בשלב א' ו-300 נקודות בשלב ב'.

היתרונות האפשריים בישום זה, שהדבר ימריץ את מנהלי מחלקות לעודד מתמחים להשתתף בכינוסים ואף לממן למתמחים את השתתפות בכנסים, ובסה"כ יגביר את הפעילות האקדמית.
בעתיד יבחנו היתרונות לגבי הרופאים המומחים הדבר מחייב היערכות נוספת וידחה בשלב זה. בשלב זה - וועדה החינוך בראשות היו"ר - פרופ' י. קלוגר תכין את החומר והנושא יוצג בהרחבה בכנס הכירורגי הקרוב.

מצגת - ניקוד אקדמאי בכירורגיה- הצעה ודוגמא בלבד!

מהן נקודות התעדכנות ?

לימודי המשך-קוים מנחים להענקה וקבלת תעודות התעדכנות
לפתיחת קובץ PDF לחצו כאן

ועדת החינוך של הר"י
http://www.ima.org.il/MainSite/ViewCategory.aspx?CategoryId=3698

התנאים להכרה במוסד לקבלת נקודת התעדכנות ?
 
יום עיון בנושא CME
 
מצגות הנושא CME

Accreditation: Position of the EU
Dr. Bernard Maillet, Secretary General, UEMS - EACCME

Maintaining Good Medical Practice
Edwin Borman, Jerusalem, 1st December 2005